Polityka prywatności

Celem zapewnienia Użytkowników niniejszego Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.

 1. I. Cele polityki prywatności
  1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych oraz zbierania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach w Serwisie internetowym https://sonarhome.pl (zwanym dalej: „Serwisem”). Właścicielem Serwisu i administratorem danych osobowych jest SonarHome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Pl. Gen. Józefa Hallera nr 5 lok. 144, 03-464 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000726040, NIP 1132969342, REGON 369894945, kapitał zakładowy – 5.000 zł.
  2. Zbierane dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również „RODO”,
 2. II. Dane zbierane przy rejestracji w Serwisie (zakładka „Dołącz”):
  1. W celu rejestracji w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych osobowych: imię, adres e-mail.
  2. Podanie ww. danych jest dobrowolne, rejestracja w Serwisie nie jest konieczna do skorzystania z usług Serwisu.
  3. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone w ramach rejestracji i następnie przetwarzane na potrzeby prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, tj. marketingu bezpośredniego, w tym oferowania produktów i materiałów informacyjnych SonarHome. Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
  4. Przy procedurze rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej oraz zgody na przesłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego kierowanych za pomocą automatycznych systemów wywołujących, wyrażenie ww. zgód jest dobrowolne i nie uniemożliwia rejestracji ani korzystania z usług Serwisu.
  5. W przypadku wyrażenia zgód, o których mowa w pkt. II.4. powyżej podane dane osobowe, będą przetwarzane w celach przesyłania informacji handlowej o bieżących ofertach dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz informacji na temat funkcjonalności i zawartości Serwisu.
 3. III. Dane zbierane w zakładce „Sprzedaj”
  1. W celu otrzymania telefonu od agencji pośrednictwa nieruchomości, Użytkownik ma możliwość podania danych osobowych jak nr telefonu oraz adresu nieruchomości, którą zamierza sprzedać.
  2. Podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi kontaktu przez agencję pośrednictwa nieruchomości.
  3. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych w serwisie Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne na potrzeby wykonania ww. działań na żądanie Użytkownika.
  4. W przypadku Użytkowników niezarejestrowanych w serwisie Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. zgody Użytkownika.
  5. Odbiorcą danych podawanych w zakładce „Sprzedaj” jest agencja pośrednictwa nieruchomości: TEKTON CAPITAL SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Knyszyńskiej 16a/2, 80-180 Gdańsk oraz pozostali odbiorcy (kategorie odbiorców) tj. inne współpracujące z Administratorem agencje pośrednictwa sprzedaży nieruchomości działające na terenie Polski (dalej jako „Agencje”).
  6. Dane Osobowe podawane poprzez zakładkę „sprzedaj” będą przetwarzane wyłącznie do celów kontaktu telefonicznego przez Agencje.
 4. IV. Pozostałe dane zbierane podczas korzystania z Serwisu
  1. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu mogą być wykorzystywane pliki “cookies”, czyli małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Szczegółowe zasady oraz cele wykorzystania tych plików określone zostały w polityce cookies.
  2. Podczas korzystania z serwisu zbierane są dane adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki oraz typu systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki “cookies” lub system “Google Analytics” i inne podobne systemy analityczne. Szczegółowe zasady wykorzystania tych plików określone zostały w polityce cookies.
  3. Zbierane będą również dane związane z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, takie jak preferencje poszukiwanych nieruchomości, historia przeglądanych nieruchomości i inne. Szczegółowe zasady wykorzystania tych plików określone zostały w polityce cookies
  4. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, włączając to blokowanie ich zapisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika.
  5. Podczas korzystania z Serwisu automatycznie zbierane będą również anonimowe dane analityczne oraz techniczne.
 5. V. Zasady wykorzystania danych
  1. Dane podane przez Użytkownika oraz dane zebrane podczas korzystania z Serwisu wykorzystywane są w celu realizacji usługi oferowanej przez Serwis oraz dostosowania Serwisu do oczekiwań Użytkowników.
  2. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości drogą mailową, dane Użytkownika wykorzystywane będą również do przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
  3. Zebrane dane osobowe przechowywane będą do momentu skorzystania przez użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
  4. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane poza granice Polski.
  5. W zakresie wymaganym przez przepisy prawa dane Użytkownika mogą być udostępniane organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości oraz stosownym organom administracji publicznej.
  6. Dane podane przez Użytkownika oraz dane zebrane podczas korzystania z Serwisu mogą być wykorzystane w postaci zanonimizowanej do analizy statystycznej preferencji, zachowań oraz danych demograficznych Użytkowników Serwisu.
  7. Tylko w sytuacji, w której użytkownik wyrazi na to zgodę, dane mogą być wykorzystane w innych celach niż określone powyżej.
 6. VI. Uprawnienia Użytkownika
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
   1. celu przetwarzania;
   2. kategorii odnośnych danych osobowych;
   3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   4. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
   5. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   7. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.
  2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („Prawo do Zapomnienia):
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
   4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
  4. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
   1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  5. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
   1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
   Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  6. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Po zalogowaniu się do Serwisu użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Serwisu. Może również zrezygnować z otrzymywania newslettera samodzielnie lub całkowicie usunąć swoje konto z Serwisu.
  10. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej na podstawie art. 6 ust.1 lit a) RODO, w dowolnym momencie.
  11. Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:
   e-mail: kontakt@sonarhome.pl
   adres pocztowy: SonarHome Sp. z o.o., Pl. Gen. Józefa Hallera nr 5 lok. 14A, 03-464 Warszawa
 7. Zmiana polityki prywatności
  1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu oraz w informacji przesłanej na adres mailowy.
 8. Uwagi
  1. Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: kontakt@sonarhome.pl
Checkbox Radio

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach prezentowania mi treści reklamowych dostosowanych do moich zainteresowań, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania z serwisu Sonarhome i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies przez SonarHome sp. z o.o. i Zaufanych Partnerów. Masz prawo określenia warunków przechowywania i uzyskania dostępu do plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, jak również celach w których używamy plików cookie znajdziecie Państwo w naszej Polityce Cookies.