Polityka prywatności

Cele niniejszej Polityki Prywatności

Podczas korzystania przez Ciebie z serwisu internetowego sonarhome.pl („Serwis”) udostępniasz nam szereg swoich danych osobowych lub też dane o Tobie są zbierane w związku z korzystaniem przez Ciebie z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych dążymy do zapewnienia należytej ochrony Twojej prywatności. Ponadto jesteśmy też zobowiązani do wykonania szeregu obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Wśród tych obowiązków szczególnie istotny jest obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

Dlatego też postanowiliśmy przyjąć niniejszą Politykę prywatności, która reguluje zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zawiera pakiet informacji o zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Tobie w związku z tym uprawnieniach. Prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu z treścią niniejszej Polityki Prywatności. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań możesz się z nami skontaktować.

2. Zakres i kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz ich źródła pochodzenia

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania z Serwisu lub pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach użytkowników Serwisu. Część z tych danych udostępniasz nam samodzielnie – np. przez wypełnienie formularzy na stronach Serwisu, w tym zarejestrowanie i zalogowanie się do Serwisu. Część z nich gromadzimy, gdy korzystasz z naszego Serwisu, także jako niezalogowany użytkownik – m.in. dane o logowaniach, adresach IP urządzeń, z których korzystasz, aktywności w Serwisie, generowanym ruchu w ramach, do i z Serwisu. Część Twoich danych osobowych może być też podawana przez innych użytkowników Serwisu lub być pobierana ze źródeł publicznie dostępnych – np. rejestrów cen i wartości nieruchomości.

W zależności od rodzaju usługi, z jakiej korzystasz, zbierane mogą być w szczególności następujące kategorie odnośnych danych osobowych: dane personalne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dane o nieruchomościach (nieruchomościach, w których mieszkasz, których jesteś właścicielem itd.) lub dalsze dane niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług: PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zameldowania, stan cywilny, imiona rodziców, numer księgi wieczystej mieszkania, dane dotyczące kredytu bankowego, obciążenia, informacje związane z postępowaniami egzekucyjnymi.

3. Administrator danych osobowych

W zależności od usługi lub rodzaju transakcji, z jakiej korzystasz administratorem Twoich danych osobowych jest SonarHome Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000726040, NIP 1132969342, REGON 369894945, kapitał zakładowy – 217 766,00 złotych – w odniesieniu do użytkowników Serwisu lub Mieszkania 1 Sonarhome SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 20 lub Sonarhome SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – w odniesieniu do transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości („SonarHome” lub „Administrator”).

SonarHome może umożliwiać określonym podmiotom dostęp do Serwisu („Zaufani Partnerzy” –lista Zaufanych Partnerów) i pozwalać im na umieszczanie w Serwisie własnych kodów lub zapisywanie na Twoim urządzeniu plików cookies pozwalających Zaufanym Partnerom na analizę Twojej aktywności w Internecie, w szczególności w celu wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, preferencji, oczekiwań i lokalizacji, dzięki zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych z ich wykorzystaniem do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się (profilowanie). W tym zakresie Zaufani Partnerzy są administratorami Twoich danych osobowych niezależnymi od SonarHome i do przetwarzania Twoich danych osobowych przez Zaufanych Partnerów mają zastosowanie polityki prywatności opracowane i wdrożone przez Zaufanych Partnerów.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są w szczególności w następujących celach i na następujących podstawach:

 1. w celu dostarczania treści oraz usług Serwisu, w tym treści dopasowanych do Twoich zainteresowań, preferencji, oczekiwań i lokalizacji – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. prowadzenia Serwisu,
 2. w celu zwiększenia atrakcyjności i funkcjonalności Serwisu – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. rozpowszechniania i popularyzacji treści Serwisu,
 3. rozwoju baz danych oferowanych przez SonarHome, w szczególności w zakresie danych o nieruchomościach, i udostępniania tych baz – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. zapewnienia rozwoju Serwisu, zwiększenia kontentu, zakresu informacji dostępnych w Serwisie,
 4. w celu utworzenia, utrzymania i obsługi konta użytkownika w Serwisie – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. w celu kierowania powiadomień systemowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. informowania użytkowników Serwisu o istotnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem Serwisu,
 6. w celach technicznych i administracyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. zapewnienia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego i zarządzania nim,
 7. w celach analitycznych i statystycznych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. prowadzenia analiz aktywności użytkowników Serwisu, ich zachowań, zainteresowań, preferencji, sposobu korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności dla potrzeb doskonalenia Serwisu, jego treści, funkcjonalności i świadczonych usług,
 8. w celu udostępniania w Serwisie reklam, w tym reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań, preferencji, oczekiwań i lokalizacji – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. utrzymania nieodpłatnego charakteru Serwisu i realizacji umów o emisje reklam zawartych z reklamodawcami,
 9. w celu obsługi procesu transakcyjnego związanego ze sprzedażą mieszkań,
 10. w celu identyfikacji nadawcy oraz odpowiedzi na reklamacje i skargi – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności odpowiedzi na złożoną reklamację lub skargę,
 11. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. ochrony naszych praw

Pamiętaj, że część Twoich danych jest przetwarzana w powyższych lub innych celach również na podstawie Twojej zgody wyrażonej w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego (np. zaznaczenie właściwego okienka ze zgodą, zamknięcie komunikatu lub korzystanie z naszego Serwisu bądź z innych form komunikacji z SonarHome po uprzednim pouczeniu). Na podstawie Twojej zgody Twoje dane osobowe są przetwarzane w szczególności dla potrzeb kontaktu z Tobą pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zaoferowania i realizacji usług pośrednictwa nieruchomości, zawarcia umowy sprzedaży, prowadzenia marketingu bezpośredniego, przesyłania ofert i powiadomień za pośrednictwem poczty elektronicznej, prowadzenia innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim produktów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

Twoje dane osobowe mogą być też wykorzystane w postaci zanonimizowanej do analizy statystycznej zachowań, zainteresowań, preferencji użytkowników Serwisu oraz sposobu korzystania przez nich z Serwisu i jego funkcjonalności.

5. Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania korzystanie z określonych funkcjonalności i usług Serwisu może być ograniczone lub niemożliwe. Podanie danych osobowych wymaganych przy rejestracji konta jest przy tym niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych w ramach przygotowania i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest dobrowolne, natomiast niezbędne w ramach takiej transakcji. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, aczkolwiek przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może się odbywać również na mocy innej podstawy prawnej niż zgoda – np. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6. Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane naszym zewnętrznym dostawcom usług oraz firmom z nami współpracującym. W szczególności Twoje dane osobowe mogą być udostępniane firmom odpowiedzialnym za obsługę naszych systemów informatycznych, firmom hostingowym, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), pośrednikom w obrocie nieruchomości, notariuszom.

Odbiorcą danych podawanych w zakładce „Sprzedaj” jest w szczególności TEKTON CAPITAL sp. z o.o., ul. Knyszyńska 16a/2, 80-180 Gdańsk.

Twoje dane mogą zostać również ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane, do czasu wycofania wyrażonej zgody (jeśli dane nie są niezbędne do innych celów niż ten, którego zgoda dotyczyła) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych (o ile dane nie są niezbędne do przetwarzania w celu innym niż ten, którego dotyczy sprzeciw). Po tym czasie Twoje dane osobowe podlegać będą usunięciu lub zanonimizowaniu w taki sposób, by nie było możliwe ustalenie Twojej tożsamości w oparciu o zanonimizowany zestaw danych.

W niektórych wypadkach Twoje dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w szczególności, gdy jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa.

8. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Nie możemy wykluczyć, iż część podmiotów, z których usług korzystamy i którym udostępnimy Twoje dane osobowe, będzie je przetwarzać poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Twoje dane osobowe przekażemy jednak tylko w wypadku, gdy zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich danych osobowych, stwierdzony w sposób wymagany przepisami RODO.

9. Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Informujemy, że na zasadach szczegółowo określonych w przepisach RODO przysługują Ci m.in. następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych – na Twoje żądanie potwierdzimy, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce udzielimy Ci w szczególności informacji na temat zakresu i celów ich przetwarzania, odbiorcach tych danych i okresie ich przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych – masz prawo żądać niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych – na Twoje żądanie niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, chyba że ich dalsze przetwarzanie będzie dozwolone w przypadkach wskazanych w przepisach prawa,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w przepisach prawa,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w przepisach prawa,
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych - w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dostarczone przez Ciebie dane osobowe oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuję na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. prawo do skargi do organu nadzorczego – masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz wykonać wysyłając odpowiednią prośbę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@sonarhome.pl. Pamiętaj, że zawarty powyżej opis Twoich uprawnień ma na celu przybliżenie Ci tych praw. Pełną treść tych uprawnień znajdziesz w przepisach RODO.

10. Profilowanie danych osobowych

Twoje dane osobowe wraz z innymi danymi pochodzącymi np. z plików cookies mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie polegało na dopasowywaniu treści Serwisu, w tym reklam, do Twoich zainteresowań, preferencji, oczekiwań i lokalizacji. Dane te mogą zostać również wykorzystane w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

11. Pliki cookies i cele ich wykorzystywania

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W Serwisie stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika Serwisu.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika, jego indywidualnych potrzeb oraz dostosowania funkcjonalności strony do urządzenia użytkownika,
 2. tworzenia i gromadzenia statystyk, służących do poprawy użyteczności Serwisu,
 3. utrzymanie sesji użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 5. zapewnienia bezpieczeństwa, np. pliki cookies wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 6. umożliwienia zbierania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 7. umożliwienia dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, preferencji, oczekiwań i lokalizacji.

Podczas korzystania z serwisu automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki oraz typu systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, system Google Analytics lub inne podobne systemy analityczne. Automatycznie zbierane będą również dane związane z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, takie jak preferencje poszukiwanych nieruchomości, historia przeglądanych nieruchomości i inne.

Administratorami danych osobowych zawartych w plikach cookies wykorzystywanych w celach, o których mowa w lit. g powyżej są Administrator oraz Zaufani Partnerzy. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w tych plikach jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), wyrażana poprzez zamknięcie komunikatu lub korzystanie z naszego Serwisu po uprzednim wyświetleniu komunikatu dotyczącego plików cookies, który pojawia się przy wejściu na stronę Serwisu. Wyrażenie powyższej zgody, nie jest wymogiem umownym, ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy, lecz brak jej wyrażenia uniemożliwi dostosowanie reklam widocznych w innych serwisach do Twoich preferencji opartych na zachowaniach w Serwisie.

Dane zachowane w plikach cookies, o których mowa w lit. a - f oraz pozostałe zbierane dane, o których mowa powyżej, przetwarzane są przez Administratora oraz Zaufanych Partnerów i służą realizacji podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opartego na art. 173 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.), tj. umieszczane są w celach prawidłowego wyświetlenia treści Serwisu oraz prawidłowego skorzystania z wszystkich funkcji Serwisu przez użytkownika.

Więcej o politykach prywatności Zaufanych Partnerów znajdziesz tutaj.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą uniemożliwić prawidłowy dostęp do treści i funkcjonalności Serwisu.

Twoje dane osobowe zawarte w umieszczanych plikach cookies w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu będą przechowywane do momentu skorzystania z praw wymienionych w pkt. 9 Polityki Prywatności, w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w tych plikach, lub do momentu odpowiedniego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies w Twojej przeglądarce internetowej.

12. Określanie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies w swoim urządzeniu/przeglądarce internetowej. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz też w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Niedokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej w zakresie zarządzania plikami cookies spowoduje, że pliki cookies będą umieszczane w sposób automatyczny na Twoim urządzeniu. Niedokonanie tych zmian oraz korzystanie z Serwisów oznacza Twoją zgodę na wykorzystanie plików cookies na zasadach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

13. Kontakt z nami

Pozostajemy otwarci na Twoje pytania i uwagi. Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@sonarhome.pl. Staramy się odpowiadać w najkrótszym możliwie czasie.

Zmiana Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności lub dostosowania Polityki Prywatności do wymogów prawa. Aktualny tekst Polityki Prywatności jest każdorazowo dostępny w stopce Serwisu.

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 01/10/2019 r.