Regulamin serwisu sonarhome.pl

Pobierz regulamin w wersji PDF

1. Wstęp

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego sonarhome.pl udostępnianego przez SonarHome Spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000726040, NIP: 1132969342, o kapitale zakładowym 217 766,00 złotych wpłaconym w całości („Spółka”). Dane kontaktowe: kontakt@sonarhome.pl.

Regulamin określa też prawa i obowiązki użytkowników serwisu, a także usługi świadczone przez Spółkę w ramach lub za pośrednictwem serwisu.

Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://sonarhome.pl/regulamin.

Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu i jego przestrzegania.

2. Definicje

 1. aktywny adres e-mail – adres e-mail podany przez użytkownika przy rejestracji w serwisie lub udostępniony za zgodą użytkownika przez Facebook lub Google
 2. konto w serwisie – wymagający rejestracji na stronie serwisu oraz akceptacji niniejszego regulaminu zbiór danych teleinformatycznych ułatwiający użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności serwisu, zmianę bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych
 3. materiały – wszelkie dane przesłane przez użytkownika za pośrednictwem serwisu i jego funkcjonalności
 4. nieruchomość – lokal mieszkalny lub użytkowy
 5. serwis – serwis internetowy, którego administratorem jest Spółka, działający pod adresem https://sonarhome.pl
 6. umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa o dostęp do treści serwisu bez zalogowania, umowa o udostępnienie konta w serwisie lub inna umowa, której przedmiotem jest świadczenie usługi
 7. umowa o udostępnienie konta w serwisie – umowa, o której mowa w punkcie 4.3. pkt (1)
 8. inna umowa, której przedmiotem jest świadczenie usługi – umowa niebędąca umową o dostęp do treści serwisu bez zalogowania, umową o udostępnienie konta w serwisie, zawarta przez Spółkę z użytkownikiem i odnosząca się do usług
 9. regulamin – niniejszy regulamin
 10. usługa – usługa oferowana przez Spółkę w ramach lub za pośrednictwem serwisu
 11. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu

3. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z serwisu i usług

W celu efektywnego korzystania z serwisu, w tym do skutecznego korzystania z jego funkcjonalności, a także korzystania z usług użytkownik powinien dysponować:

 1. urządzeniem z procesorem o częstotliwości taktowania minimum 1 GHz i kartą graficzną o pamięci minimum 512 MB,
 2. dostępem do Internetu,
 3. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową: MS Edge, Mozilla FireFox, Chrome, lub Safari,
 4. włączoną obsługą Java Script,
 5. włączoną obsługą plików Cookies,
 6. aktywnym adresem e-mail – w przypadku korzystania z niektórych usług oferowanych w ramach lub za pośrednictwem serwisu, w szczególności tworzenia i logowania się do konta w serwisie oraz zarządzanie tym kontem.

4. Korzystanie z serwisu

4.1 Postanowienia ogólne

 1. Spółka udostępnia użytkownikom nieodpłatnie serwis i materiały w nim zawarte, chyba że postanowienia niniejszego regulaminu wyraźnie stanowią inaczej.
 2. Niektóre treści i funkcjonalności serwisu mogą być dostępne po zalogowaniu się do konta w serwisie lub być udostępniane odpłatnie.
 3. W każdym czasie Spółka udostępnia serwis w stanie takim, w jakim się on w danym czasie znajduje, co odnosi się zarówno do dostępności serwisu, jego funkcjonalności oraz treści. Spółka nie gwarantuje dostępności serwisu ani jego funkcjonalności. Spółka dokłada starań w zakresie ulepszania serwisu oraz zwiększenia jego funkcjonalności.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji. Spółka dołoży starań, by wyłączenie serwisu zostało nastąpiło za uprzednim poinformowaniem o tym użytkowników za pośrednictwem wiadomości wysłanych na aktywne adresy e-mail lub ogłoszeń w serwisie.
 5. Użytkowników obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie serwisu.
 6. Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Spółka może ograniczyć wybranym użytkownikom dostęp do części lub całości serwisu w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na funkcjonowanie serwisu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację lub wyświetlenie określonych treści z serwisu.

4.2 Dostęp do serwisu bez zalogowania

 1. Z chwilą wejścia na stronę internetową serwisu użytkownik zawiera ze Spółką na czas określony umowę o dostęp do serwisu bez zalogowania.
 2. Na podstawie umowy o dostęp do serwisu bez zalogowania użytkownik może przeglądać treść serwisu udostępnioną przez Spółkę i dostępną bez zalogowania do konta w serwisie oraz korzystać z dostępnych bez zalogowania do konta w serwisie funkcjonalności serwisu.
 3. Umowa o dostęp do serwisu bez zalogowania rozwiązuje się z chwilą wyjścia użytkownika z serwisu, w szczególności z chwilą zamknięcia w przeglądarce okna lub karty ze stroną internetową serwisu.

4.3 Konto w serwisie

 1. Z chwilą utworzenia konta w serwisie użytkownik zawiera ze Spółką na czas nieokreślony umowę o udostępnienie konta w serwisie, na podstawie której Spółka udostępnia użytkownikowi nieodpłatnie konto w serwisie, za pośrednictwem którego użytkownik może korzystać z serwisu i usług. Posiadanie konta w serwisie nie zwalnia użytkownika z opłat za poszczególne zamówione odpłatne usługi.
 2. Konto w serwisie umożliwia uzyskanie dostępu do pełnej treści serwisu oraz wszystkich jego funkcjonalności.
 3. W celu utworzenia konta w serwisie użytkownik może:
  1. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://sonarhome.pl/rejestracja podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail, hasło do konta oraz opcjonalnie także numer telefonu, a następnie potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w link w wiadomości przesłanej na podany przez niego adres e-mail lub otworzenie tego linku z wiadomości w przeglądarce internetowej,
  2. użyć konta Facebook, przy czym w takim wypadku Spółka pozyska imię i nazwisko użytkownika, jego zdjęcie profilowe oraz adres e-mail podane lub używane w portalu facebook.com,
  3. użyć konta Google, przy czym w takim wypadku Spółka pozyska nazwę użytkownika, adres e-mail, ustawienia języka i zdjęcie profilowe.
 4. Użytkownik powinien zachować w poufności dane do logowania do konta w serwisie, w szczególności hasło. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki podanie tych danych osobom trzecim.
 5. Użytkownik w każdej chwili może usunąć konto w serwisie. Usunięcie konta w serwisie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o udostępnienie konta w serwisie. W przypadku rozwiązania umowy o udostępnienie konta w serwisie konto w serwisie ulega usunięciu.
 6. Spółka może zawiesić dostęp użytkownikowi dostęp do konta w serwisie w przypadku, gdy narusza on postanowienia umowy o udostępnienie konta w serwisie lub postanowienia niniejszego regulaminu.

5. Funkcjonalności serwisu

 1. W ramach lub za pośrednictwem serwisu użytkownik może na warunkach określonych w niniejszym regulaminie korzystać z dostępnych funkcjonalności serwisu, w szczególności z usług automatycznej wyceny nieruchomości, przeglądu ofert nieruchomości oraz iBuyingu nieruchomości. Funkcjonalność serwisu może podlegać w czasie zmianom.
 2. Usługa automatycznej wyceny nieruchomości polega na uzyskaniu przez użytkownika, w oparciu o podane przez niego parametry nieruchomości, wyceny nieruchomości. Wycena nieruchomości jest przygotowywana w sposób zautomatyzowany, bez udziału rzeczoznawcy majątkowego i w oparciu o autorski algorytm przygotowany i stosowany przez Spółkę. Wycena nieruchomości nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.). Wycena nieruchomości nie jest przygotowywana w oparciu o metodologię i techniki wynikające z przepisów powołanej ustawy lub innych regulacji prawnych odnoszących się do wycen nieruchomości. Rzeczywista wartość wycenianej nieruchomości lub wartość tej nieruchomości wskazana w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego może odbiegać od wartości wskazanej w wycenie nieruchomości. Wycena nieruchomości nie może być traktowana jako rekomendacja odnośnie ceny, po jakiej wyceniana nieruchomość powinna zostać zaoferowana do zbycia lub zbyta. W toku sporządzania wyceny nieruchomości nie jest dokonywana analiza ani weryfikacja prawdziwości jakichkolwiek parametrów wycenianej nieruchomości, w szczególności jej stanu, powierzchni, rozkładu pomieszczeń, usytuowania w przestrzeni, a wycena nieruchomości jest sporządzona wyłącznie w oparciu o dane przekazane przez użytkownika.
 3. W przypadku skorzystania z niektórych funkcjonalności serwisu użytkownik może otrzymywać na aktywny adres e-mail wiadomości z powiadomieniami lub innymi materiałami, cyklicznie, w nieregularnych odstępach czasu albo w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Usługa wysyłki wiadomości będzie świadczona do chwili wyłączenia przez użytkownika przesyłania powiadomień w ustawieniach konta w serwisie, kliknięcia linku dezaktywacyjnego w otrzymanej wiadomości lub usunięcia konta w serwisie.

5.1 Konsultacje przy sprzedaży nieruchomości

 1. Za pośrednictwem serwisu użytkownik może skorzystać z kontaktu do partnerów Spółki, zapewniających konsultacje przy sprzedaży nieruchomości. W celu uzyskania kontaktu użytkownik wypełnia formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://sonarhome.pl/sprzedaz-mieszkania, podając adres nieruchomości oraz kontaktowy numer telefonu. Po wyrażeniu niezbędnych zgód i przesłaniu formularza, użytkownik może uzyskać kontakt ze współpracującymi ze Spółką agentami nieruchomości i innymi ekspertami rynku nieruchomości.
 2. Spółka przekazuje podane przez użytkownika dane kontaktowe do współpracujących ze Spółką agentów nieruchomości i innych ekspertów rynku nieruchomości, którzy samodzielnie i na własny rachunek skontaktują się z użytkownikiem i przedstawią mu ofertę świadczonych przez nich usług związanych z rynkiem nieruchomości.
 3. Zakres działań tych osób, ich wynagrodzenie, prawa i obowiązki użytkownika określają ustalenia dokonane pomiędzy użytkownikiem a agentem nieruchomości lub ekspertem rynku nieruchomości bez pośrednictwa i udziału Spółki.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania agentów nieruchomości i ekspertów rynku nieruchomości związane z wykonywaniem jakichkolwiek czynności lub zobowiązań na rzecz użytkownika. Wszelkie nieprawidłowości użytkownik powinien zgłaszać agentowi nieruchomości lub ekspertowi rynku nieruchomości, z którym zawarł on umowę lub który wykonuje na jego rzecz jakiekolwiek czynności, lub właściwym organom lub instytucjom zawodowym lub branżowym.

6. iBuying nieruchomości

 1. Za pośrednictwem serwisu użytkownik może uzyskać propozycję zakupu nieruchomości oferowanej przez użytkownika lub zgłosić chęć zakupu nieruchomości wystawionej w serwisie.
 2. Użytkownik może być poproszony o okazanie stosownych dokumentów umożliwiających zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oferowanej przez użytkownika do sprzedaży oraz umożliwienie oględzin tej nieruchomości. Zakres tych czynności określają bieżące ustalenia pomiędzy Spółką a użytkownikiem.
 3. Spółka nie gwarantuje, że użytkownik otrzyma, odpowiednio, propozycję zakupu nieruchomości oferowanej przez niego lub propozycję sprzedaży nieruchomości wystawionej w serwisie.
 4. Niezależnie od treści samej propozycji i o ile w niej wyraźnie nie zaznaczono inaczej, propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji, składania ofert albo do zawarcia umowy w inny sposób.
 5. W przypadku akceptacji przez użytkownika propozycji, dalsze czynności podejmowane są pomiędzy osobą, która złożyła propozycję, a użytkownikiem poza serwisem i do tych czynności postanowień niniejszego regulaminu nie stosuje się.

7. Kontent serwisu

 1. Użytkownik korzystając z serwisu przyjmuje do wiadomości, iż treści publikowane w serwisie lub poszczególne ich części mogą być przedmiotem praw własności intelektualnej przysługujących Spółce, partnerom Spółki, innym użytkownikom lub osobom trzecim.
 2. Użytkownik powinien przestrzegać przepisów prawnych odnoszących się za zasad korzystania z treści serwisu. W szczególności powinien powstrzymać się od naruszania praw Spółki, partnerów Spółki, innych użytkowników lub osób trzecich odnoszących się treści publikowanych w serwisie lub poszczególnych ich części. Zakazane jest kopiowanie lub rozpowszechnianie treści serwisu, w szczególności stanowiących własność Spółki bez zgody Spółki.
 3. Spółka w serwisie może zamieszczać informacje o cenach i wartościach wybranych przez nią nieruchomości oraz ofertach z rynku nieruchomości. Spółka nie weryfikuje prawdziwości ani rzetelności podawanych cen i wartości nieruchomości oraz ofert z rynku nieruchomości.
 4. W serwisie mogą być publikowane materiały reklamowe. Materiały reklamowe mogą podlegać personalizacji i dostosowywaniu do preferencji użytkownika w oparciu o jego aktywność w Internecie.
 5. Spółka może umożliwiać użytkownikom (wszystkim lub niektórym) przesyłanie materiałów celem wykonania zamówionej przez użytkownika usługi, dla potrzeb ich publikacji w serwisie lub dodania do baz danych tworzonych na potrzeby serwisu. Materiały mogą być przesyłane za pośrednictwem udostępnionych przez Spółkę funkcjonalności (konto w serwisie, formularze z danymi etc.) lub poprzez ich przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Spółkę.
 6. Przez przesłanie materiałów użytkownik udziela Spółce niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, przenoszalnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na:
  1. używanie, utrwalanie, usuwanie, modyfikowanie i edytowanie – w tym tłumaczenie, przystosowywanie, dokonywanie zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian,
  2. trwałe lub czasowe wytwarzanie, zwielokrotnianie lub rozpowszechnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  tych materiałów.
 7. Licencja, o której mowa w punkcie (6) nie wygasa wraz z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Spółka może udzielać sublicencji.
 8. Spółka jest uprawniona do moderowania materiałów przesyłanych przez użytkowników, w tym ich edytowania i usuwania. W ramach moderacji materiałów Spółka może dodawać również do tych nich dotychczas w nich niezamieszczone treści, w tym znaki towarowe, znaki handlowe, slogany, logo, firmę lub nazwy przedsiębiorstw użytkownika, na co użytkownik wyraża zgodę.
 9. Spółka może odmówić prezentacji przesłanych materiałów w serwisie lub je usunąć z serwisu w szczególności w przypadku, gdy materiały zawierają treści:
  1. niezgodne z zasadami funkcjonowania serwisu, zawierające elementy zabronione przez prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje (w szczególności treści o charakterze pornograficznym, nawoływania do przemocy, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia) lub w jakikolwiek inny sposób naruszające interesy Spółki lub jej partnerów,
  2. zawierające przekleństwa, wulgaryzmy lub inne zwroty powszechnie uznawane za obraźliwe,
  3. merytorycznie niezwiązane z serwisem,
  4. naruszające inne normy zwyczajowe obowiązujące osoby korzystające z Internetu.
 10. Publikacja w serwisie przesłanych materiałów w serwisie następuje z uwzględnieniem warunków niniejszego regulaminu. Spółka nie gwarantuje sposobu, formy ani miejsca wyświetlenia przesłanych materiałów w serwisie.

8. Reklamacje

Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania serwisu lub niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Reklamacja polega na zgłoszeniu informacji o zaistniałej nieprawidłowości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@sonarhome.pl. Po otrzymaniu reklamacji Spółka ustosunkuje się do niej w ciągu 14 (czternastu) dni i poinformuje użytkownika o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail użytkownika, z którego reklamacja została wysłana, a jeżeli użytkownik tego zażąda – w wersji pisemnej na adres podany przez użytkownika.

9. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta jest na czas nieokreślony. Nie dotyczy to przypadków umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, które na podstawie regulaminu zawierane są na czas określony oraz umów, których przedmiotem jest wykonanie określonej jednostkowej usługi przez Spółkę.
 2. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień regulaminu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez Spółkę lub użytkownika za wypowiedzeniem, ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Spółka może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności gdy:
  1. uzyska wiadomość o nieprawdziwości podanych przez użytkownika danych lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności,
  2. działanie, zaniechanie lub inne zachowanie użytkownika jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami współżycia społecznego lub narusza prawa Spółki, partnerów Spółki, innych użytkowników lub osób trzecich,
  3. użytkownik narusza postanowienia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub postanowienia niniejszego regulaminu.
  tych materiałów.
 4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w drodze przesłania wypowiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej – w przypadku Spółki na adres kontakt@sonarhome.pl, a w przypadku użytkownika – na aktywny adres e-mail lub inny, znany Spółce adres e-mail użytkownika lub wykorzystywany przez niego do kontaktu ze Spółką.

10. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, użytkownik musi poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w drodze jednoznacznego oświadczenia. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: SonarHome Spółka akcyjna, ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa, adres e-mail: kontakt@sonarhome.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi …………………………………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………………………………………………

Data: …………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

11. Odpowiedzialność Spółki i użytkowników

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. działania osób trzecich,
 2. poprawność, rzetelność i aktualność treści publikowanych w serwisie,
 3. następstwa wykorzystania lub braku możliwości wykorzystania treści publikowanych w serwisie,
 4. czasowej lub trwałej niedostępności serwisu lub usług,
 5. udostępnienia przez użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim,
 6. wykorzystania danych do logowania i haseł przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych danych na skutek ich ujawnienia przez użytkownika lub wskutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez użytkownika przed dostępem takich osób,
 7. leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich, za które Spółka nie odpowiada,
 8. szkody powstałe w skutek siły wyższej.

12. Polityka prywatności i dane osobowe

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników, w tym szczegółowe obowiązki informacyjnie oraz informacje dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://sonarhome.pl/polityka-prywatnosci.

13. Postanowienia końcowe

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organy państwowego za nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia regulaminu pozostają w mocy.
 2. Użytkownik nie może przenieść całości ani żadnej części swoich praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na jakąkolwiek osobę trzecią bez wcześniejszej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Spółki.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie i umowie o świadczenie usług drogą elektroniczną mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują właściwość innego prawa.
 4. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub z nią związanych, jest sąd właściwy dla siedziby Spółki. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, w których właściwość sądu regulowana jest bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w sprawach z udziałem konsumentów. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów. Więcej informacji o zasadach pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów, procedurach stosowanych w takich wypadkach oraz podmiotach uprawnionych do rozstrzygania sporów dostępnych jest pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu zostaną udostępnione użytkownikom w serwisie. Zmiany regulaminu stają się skuteczne w chwili ich publikacji w serwisie, chyba że Spółka postanowi, iż zmiany wchodzą po upływie określonego terminu.
 6. Użytkownik powinien niezwłocznie i na bieżąco zapoznawać się z treścią obowiązującego regulaminu oraz jego zmianami.