Regulamin serwisu sonarhome.pl

Pobierz regulamin w wersji PDF

Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://sonarhome.pl/regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby SonarHome spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa.

Kontakt ze Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@sonarhome.pl, bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłanej na adres Usługodawcy.

§1 Definicje

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin
 2. USŁUGODAWCA – spółka SonarHome spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000726040, kapitał zakładowy 5.000 zł, NIP 1132969342, REGON 369894945 (dalej jako Usługodawca), prowadząca działalność gospodarczą w zakresie funkcjonowania portali internetowych i obsługi rynku nieruchomości.
 3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (przy czym, za wyjątkiem drobnych umów, o których mowa w art. 20 kodeksu cywilnego Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, dla dokonania czynności potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 4. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 5. KONTO – wymagający rejestracji na stronie Usługodawcy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu zbiór danych teleinformatycznych ułatwiający Klientowi korzystanie z funkcjonalności Serwisu, zmianę bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych.
 6. USŁUGI – działania Usługodawcy polegające na oferowaniu Klientowi funkcjonalności Serwisu;
 7. SERWIS – serwis internetowy, którego administratorem jest Usługodawca, działający pod adresem https://sonarhome.pl.

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania.

§2 Funkcjonalność Serwisu

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu oferuje Klientom funkcjonalności polegające na usługach wsparciu rynku obrotu nieruchomościami.
 2. Rejestracja Konta Klienta jest dokonywana za pośrednictwem zakładki „Dołącz”, po podaniu imienia, adresu mailowego, hasła oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Zakładka „SPRZEDAJ” umożliwia Klientowi skontaktowanie się i konsultację z pośrednikami zajmującymi się zawodowo obrotem nieruchomościami, po uprzednim wprowadzeniu parametrów lokalizacji i kontaktowego numeru telefonu.
 4. Zakładka „WYCEŃ” umożliwia Klientowi dokonanie wyceny danej nieruchomości, na podstawie parametrów podanych przez Klienta. Wycena otrzymywana jest przez Klienta niezwłocznie po określeniu parametrów przez Klienta.
 5. Zakładka „ADRESY” umożliwia Klientowi zapoznanie się z cenami nieruchomości w interesującym go obszarze.
 6. Usługi wsparcia obrotu nieruchomościami polegające na konsultacji sprzedażowej nie stanowią prawnie wiążących ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość i aktualność.
 7. Wycena nieruchomości dokonana w oparciu o przedstawione przez Klienta parametry jest wynikiem zastosowania autorskiego algorytmu i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Do efektywnego korzystania ze Serwisu, w tym do skutecznego korzystania z jego funkcjonalności niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet posiadający minimalne wymagania w postaci: procesor o częstotliwości minimum 1 GHz, Karta graficzna o pamięci minimum 512 MB oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę stron internetowych (np. Internet Explorer >11, Mozilla Firefox, Google Chrome >17, Opera, Safari), umożliwiającą prawidłowe wypełnienie formularzy, a także inne dowolne urządzenie wskazujące umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy.
 2. Osoby korzystające ze Serwisu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Serwisu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. W chwili utworzenia Konta Klient zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jedynie w zakresie dotyczącym prowadzenia Konta Klienta, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu dla Klienta. Klient w każdej chwili ma prawo do usunięcia swojego Konta z Serwisu, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o prowadzenie konta Klienta.
 4. W chwili skorzystania z funkcjonalności w postaci wyceny nieruchomości Klient zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili zrealizowania usługi w postaci wyświetlenia wyceny.
 5. Funkcjonalności Serwisu są Klientowi udostępnianie nieodpłatnie.

§4 Realizacja usługi

 1. Skorzystanie z funkcjonalności zakładki „SPRZEDAJ” i skorzystanie z darmowej konsultacji pośrednika rynku obrotu nieruchomościami, wymaga od Klienta podania adresu nieruchomości, kontaktowego numeru telefonu oraz zaznaczenia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach marketingowych Usługodawcy oraz jego partnerów, w tym agencji pośrednictwa nieruchomości, w szczególności do przedstawienia oferty usług pośrednictwa przy sprzedaży nieruchomości oraz zgody na kontaktowanie się przez Usługodawcę oraz jego partnerów przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w tym dla celów przedstawienia mi przez ww. podmioty oferty usług pośrednictwa przy sprzedaży nieruchomości.
 2. Warunkiem skorzystania z funkcjonalności w postaci wyceny nieruchomości jest określenie parametrów nieruchomości, powodów wyceny oraz wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności. Klient może się z nimi zapoznać pod adresem https://sonarhome.pl/regulamin (Regulamin) oraz https://sonarhome.pl/polityka-prywatności (Polityka Prywatności). Regulamin dostępny do pobrania. Wycena jest dokonywana i wyświetlana natychmiast po spełnieniu powyższych warunków.
 3. Skorzystanie z funkcjonalności zakładki „ADRESY” polega na wyborze przez Klienta dostępnej lokalizacji, celem określenia przykładowej, szacowanej ceny mieszkań w danym regionie, która jest wyświetlana Klientowi natychmiast po spełnieniu powyższych warunków.

§5 Reklamacje

 1. Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia Usług wolnych od wad.
 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Usługodawcę lub nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@sonarhome.pl lub poczty tradycyjnej wysyłanej na adres Usługodawcy.
 3. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji stanowiska.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jej zawarcia.
 2. Klient będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do Usług świadczonych przez Usługodawcę mających charakter dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli ich spełnienie nastąpi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§7 Dane osobowe

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym szczegółowe obowiązki informacyjnie oraz informacje dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest SonarHome spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000726040, kapitał zakładowy 5.000 zł, NIP 1132969342, REGON 369894945.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie https://sonarhome.pl zmienionego Regulaminu.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Usługodawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23-04-2018r.
 4. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami - przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807 z późn. zm.),oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, o ile zastosowania nie znajdą, w zakresie umów z udziałem konsumentów, przepisy odrębne w zakresie w jakim zapewniają ochronę praw konsumentów.
 5. W przypadku Konsumentów Sądem właściwym miejscowo jest sąd (wedle wyboru Konsumenta): właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy lub miejsce zamieszkania Konsumenta.
Checkbox Radio House

Poprzez zamknięcie niniejszego komunikatu lub korzystanie z naszego serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Sonarhome sp. z o.o. i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich oczekiwań, zainteresowań i preferencji, także w innych serwisach. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Masz prawo określenia warunków przechowywania i uzyskania dostępu do plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki. Poprzez zamknięcie niniejszego komunikatu lub korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookies i podobnych pochodzących od Sonarhome sp. z o.o. i Zaufanych Partnerów.

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o celach przetwarzania, podstawach prawnych, okresie retencji danych i o przysługujących Ci uprawnieniach, jak również o plikach cookies i im podobnych, znajdziesz w naszych Zasadach ochrony danych.

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana.
Do wykorzystania funkcjonalności serwisu, prosimy o skorzystanie z bardziej nowoczesnej przeglądarki, jak np. Chrome, Firefox, Safari lub MS Edge.